ОБЩИ УСЛОВИЯ

www.WebStore.bg е Интернет страница, която представлява търговски център за електронна търговия, чиито собственик е “Нови Мобилни Технологии” ООД.

ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на www.WebStore.Bg, които уреждат правилата за използването, включително сключването на догоговор за покупко-продажба с този електронен магазин.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Общите условия на www.WebStore.Bg са задължителни за всички потребители на САЙТА.

Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте

(а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и

(б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

Общите условия могат да бъдат променени едностранно от www.WebStore.Bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

www.WebStore.Bg има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

Във всеки един случай на промяна на общите условия www.WebStore.Bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

www.WebStore.Bg полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, www.WebStore.Bg уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат промянени от www.WebStore.Bg по всяко време и могат да съдържат грешки.

Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от www.WebStore.Bg се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.

Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. www.WebStore.Bg не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чрез регистрацията на Поръчка в сайта www.WebStore.Bg, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.

В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефoна му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за закупените Стоки.

ДЕФИНИЦИИ

Кошница е мястото, където се събират избраните от Вас стоки. По всяко време съдържанието на Вашата кошница е пред погледа Ви.

Поръчка: електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.

Сайт домейна WebStore.Bg и неговите поддомейни

Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на www.WebStore.Bg по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

Потребителски профил – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)

Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определн период от време, посочен от Продавача.

Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

Съдържание

• цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;

• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

• всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

• информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

• информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;

• данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.

ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

Достъпът до сайта www.WebStore.Bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

www.WebStore.Bg си запaзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на www.WebStore.Bg по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към office@webstore.bg за повече информация.

www.WebStore.Bg не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с www.WebStore.Bg на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.

В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, www.WebStore.Bg си запaзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.

www.WebStore.Bg може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.

Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

ПОРЪЧКА

Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания

• предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, Последният се задължава да върне платената предварително поръчка в рамките на 7 (седем) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:

• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането

• Плащанията, направени чрез наложен платеж или по банкова сметка – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.

В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, независимо дали са свързани с без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.

Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.

Клиентът се съгласява да предостави на www.WebStore.Bg неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът да може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта. www.WebStore.Bg няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват www.webstore.bg или трети лица, които са партньори на www.webstore.bg и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидето от конкретното законодателство, както и други дружества, с които www.webstore.bg може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола.

www.WebStore.Bg им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

ДОСТАВКА НА СТОКИ

Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България. Доставката на поръчки, съдържащи продукти, предлагани от www.WebStore.Bg на адрес на офис на превозвача с който работим е 5 лв с ДДС. При доставка до адрес на купувача сумата за доставка е 6 лв. с ДДС.

Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на съответната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

Поръчаните продукти се доставят в цялата страна чрез куриерски фирми. Клиентът няма право да избере с коя фирма да му бъде доставена поръчката.

Продуктите са в оригиналната си запечатана опаковка от производителя.

След получаване на поръчката ние ще я изпълним възможно най-бързо.

Срокът на доставка зависи от населеното място, където трябва да се достави стоката - от 1 до 3 дни. /Има експресна доставка за София в рамките на 6 часа/.

Поръчки, направени до 16,30ч., се обработват веднага и по възможност се доставят по възможност на следващия ден за по-големите градове, или до 2 дни за отдалечени населени места.

Поръчки, направени след 16:30ч., се обработват на следващия работен ден.

Поръчки, направени след 16:30ч. в петък, както и поръчки заявени в събота, неделя или празнични дни, се обработват в първия работен ден.

ВНИМАНИЕ!  Всички пратки са застраховани. За да важи застраховката, пратката трябва да бъде отворена пред куриера. В противен случай застраховката отпада. Нови Мобилни Технологии  не носи отговорност за пратки, които не са отворени пред куриера.

Методи на Плащане:

Наложен платеж: При получаване на пратката Вие заплащате стойността на поръчаните от Вас продукти + стойността на куриерската услуга.

**************************************************************************************

                                  Важно!!!
Моля пазете издадената от куриера бележка тъй като тя има силата на касова бележка при фактура.
Куриерите, с които работим имат лиценз за извършване на този тип разплащания.

***************************************************************************************
Ако искате подаръка да се достави на адрес, различен от Вашия и сте избрали този начин на плащане, www.WebStore.Bg изпраща куриер първо при Вас, за да заплатите поръчката и след това я доставя на втория адрес, предварително посочен от Вас на нашия сайт. Услугата се заплаща двойно, според вида на избраната от Вас доставка, тъй като куриерът посещава последователно два адреса. Ние задължително ще Ви се обадим на посочените от Вас координати, за да потвърдите поръчката и да уточним всички подробности по доставката. При извършване на плащането чрез наложен платеж плащането се извършва при доставката на стоките. Ако не успеем да установим връзка с Вас до 36 часа по телефон или e-mail при нужда след подаване на заявката, ще считаме поръчката за недействителна и няма да я изпълним. Стойността на поръчката и стойността на ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ доставни разходи при доставка с наложен платеж следва да заплатите на куриера, който ще извърши доставката.

Чрез ePay.bg, стойността на поръчката и на доставните разходи са включени и Вие нищо не заплащате на куриера.

За да заплатиш, чрез ePay.bg Микросметка, е необходимо да имаш регистрация в сайта на ePay.bg.

Банков превод: Ако сте избрали този начин на разплащане, Вие ще получите нашите банкови данни по ел. път.

Гаранция на поръчаните стоки и рекламации:

В случай, че получената стока е повредена или не съответства на заявката, Клиента следва да уведоми “Нови Мобилни Технологии” ООД, веднага в момента на доставката. В случай на скрити дефекти Клиента има право да рекламира закупената стока в едноседмичен срок от получаването и, като приеме замяна или получи обратно по споразумение заплатената сума. Върнатата стока трябва да е в запазен търговски вид с оригиналната ненарушена опаковка и съпровождащите я документи. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Купувача!

Ако стоката е използвана и/или  е в лош търговски вид и/или без фабрична опаковка,  Нови Мобилни Технологии ООД могат да възстановят % от сумата, която купувача е платил за дадения артикул.

Гарнацията на продаваните артикули за физически лица е 24 месеца.

За юридическо лице - срока на гаранцията зависи от определената от производителя.

При желание за връщане на артикул, трябва да се използва попълнения формуляр: 

Формуляр за отказ от онлайн покупка

При възникване на спор относно покупка може да използва платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС) на следния адрес  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Отговорности

“Нови Мобилни Технологии” ООД не носи отговорност при изчерпване на количествата от даден продукт. В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания от Вас продукт, Вие ще бъдете информирани на посочения от Вас e-mail или телефон.

Последна редакция 10.1.2018